TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN

Báo cáo thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2021

Dự án Thẻ điểm Quản trị công ty ASEAN (ACGS) là một trong những sáng kiến khu vực quan trọng nhất của Diễn đàn thị trường vốn ASEAN (ACMF) với mục tiêu xây dựng một thị trường vốn hội nhập của khu vực.

Thẻ điểm QTCT ASEAN không chỉ đơn thuần được sử dụng để tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách của các nước ASEAN trong việc cải thiện khuôn khổ Quản trị công ty của quốc gia, ACGS đã vươn rộng hơn phạm vi ban đầu của nó và ngày càng được công nhận rộng rãi hơn với vai trò là công cụ đánh giá năng lực Quản trị công ty tại các công ty niêm yết đại chúng trong khu vực.

ACGS với vai trò là một trong những Sáng kiến Quản trị công ty quan trọng của ACMF đã phát huy hiệu quả cao như một động lực thúc đẩy năng lực quản trị công ty của các công ty đại chúng niêm yết của các quốc gia ASEAN và nâng cao thương hiệu các doanh nghiệp ASEAN lên tầm các tài sản đầu tư hấp dẫn, giúp thị trường vốn ASEAN thu hút thêm vốn từ quốc tế.